Kvalitets- och miljöpolicy

Kvalitet

Vi ska vara lyhörda för våra kunders behov och med effektiva lösningar bidra till att dessa täcks

Vi ska arbeta kontinuerligt med att förbättra våra arbetssätt och våra processer, så att våra kunders förväntningar och krav möts

Vi ska löpande ha en aktiv och öppen dialog med våra intressenter i förbättrande och förebyggande syfte

Miljö

Vi ska kännetecknas av en modern medvetenhet beträffande miljöansvar och miljövänligt handlande, såväl för våra produkter såsom våra tjänster och hur de framställs

Vi ska arbeta aktivt med att förbättra vår miljöprestanda kopplat till våra produkter, tjänster, distribution och lokaler

Vi ska alltid främja arbetssätt och processer som innebär återanvändning och återvinning.

Vi ska alltid sträva efter att välja de bästa alternativen ur miljösynpunkt för att förebygga risker för föroreningar och incidenter